Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Quốc Oai năm học 2014 - 2015

Thứ năm - 23/10/2014 23:05
Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Quốc Oai năm học 2014 - 2015
UBND HUYỆN QUỐC OAI
PHÒNG GD&ĐT-TT TDTT

 

 
 
 

Số:      /KHLN/GD&ĐT- TDTT

                     ( Dự thảo)
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
                 Quèc Oai, ngµy     th¸ng 10  n¨m 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh
 Hội khỏe Phù Đổng Huyện Quốc Oai
Năm học 2014 - 2015

 
 
 

Căn cứ Quyết định số   /QĐ-SGD&ĐT ngày   tháng 10 năm 2014 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao học sinh Phổ thông năm học 2014- 2015.
Căn cứ tình hình thực tế về công tác Giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn huyện. Phòng GD&ĐT - Trung tâm TDTT huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao đối với học sinh năm học 2014- 2015.
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao học sinh. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thành phố.
- Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường học trên địa bàn huyện.
- Thông qua các cuộc thi đấu phát hiện những nhân tài cho huyện tham gia thi đấu cấp Thành phố và Toàn quốc.
2. Yêu cầu:
- Trong năm học 2014 - 2015 tất cả các trường Tiểu học và THCS trong huyện đều tổ chức Hội khỏe cho học sinh nghiêm túc, trang trọng, chống lãng phí, tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia thi đấu cụm và tham gia vòng Chung kết cấp huyện.
- Vòng Chung kết cấp huyện được tổ chức đảm bảo là ngày hội TDTT với các hoạt động thi đấu lành mạnh, trung thực, đúng Điều lệ, có tính giáo dục cao, đồng thời phải tuyệt đối an toàn
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI.
- Tất cả các học sinh trường Tiểu học, THCS năm học 2014- 2015 do Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai quản lý xếp loại học lực Trung bình, hạnh kiểm Khá trở lên và đủ sức khỏe thi đấu đều được tham dự thi đấu các môn thể thao học sinh.
- Độ tuổi quy định:
+ Cấp Tiểu học: Sinh từ năm 2004 trở lại đây.
+ Cấp THCS: Sinh từ năm 2000 trở lại đây.
* Ghi chú: Những học sinh quá tuổi theo quy định cấp học nếu dự thi phải thi đấu ở cấp học trên liền kề và không quá 01 tuổi.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu:
 Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm TDTT tổ chức thi đấu 06 môn thể thao dành cho học sinh năm học 2014- 2015 như sau:
a. Cấp trường: Điền kinh, Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá.
b. Cấp cụm: Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá.
c. Cấp Huyện: Điền kinh, Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá mi ni.
( Đối với môn điền kinh sau khi thi đấu cấp trường không tổ chức thi đấu cấp cụm mà gửi kết quả về Phòng GD&ĐT và Trung tâm TDTT)
2 Thời gian thi đấu:
a. Cấp trường: Trước ngày 20/11/2014
b. Cấp cụm: Trước ngày 15/12/2014
c. Cấp Huyện: Theo lịch cụ thể  đính kèm.
3. Nội dung tuyển chọn, kiểm tra dự thi cấp thành phố 10 môn:
 Gồm các môn: Điền kinh, Đá bóng, Cờ vua, Bơi lặn, Karatedo, Vôvinam, Taekwondo, Cầu lông, Bóng bàn, (Vật dân tộc, Vật tự do)
IV. KẾ HOẠCH CHIA CỤM
Các cụm được chia cụ thể như sau:
* Khối THCS:
- Cụm 1: Sài Sơn, Thị trấn, Kiều Phú, Phượng Cách, Yên Sơn. Thạch Thán,
- Cụm 2: Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành.
- Cụm 3: Tuyết Nghĩa,  Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Ngọc Liệp,
- Cụm 4: Phú Cát, Hòa Thạch, Cấn Hữu, Đông Yên, Phú Mãn, Đông Xuân.
* Khối Tiểu học:
- Cụm 1: Thị trấn A, Phượng Cách, Yên Sơn,  Thị trấn B, Sài Sơn A, Sài Sơn B.
- Cụm 2: Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành, Thạch Thán.
- Cụm 3: Ngọc Mỹ, Liệp Tuyết, Nghĩa Hương, Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu.
- Cụm 4: Hòa Thạch B, Hòa Thạch A, Đông Yên, Phú Cát, Phú Mãn, Đông Xuân.
Lưu ý: Các trường in đậm làm cụm trưởng.
V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích: Nhất, Nhì, ba các nội dung thi đấu. (Trao đồng giải 3 ở các nội dung đã thi đấu cấp cụm và đối với môn điền kinh những nội dung nào có từ 7 VĐV trở lên )
2. Kỷ luật:
- Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của BTC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ  luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu. Phòng GD&ĐT và Trung tâm TDTT sẽ xem xét đánh giá vào kết quả thi đua.
VI. KINH PHÍ
1. Cấp trường do nhà trường chủ động kinh phí theo chế độ hiện hành.
2. Cấp cụm do các trường trong cụm thống nhất.
3. Cấp huyện: Kinh phí của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các trường.
Các trường tổ chức thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, qua thi đấu tuyển chọn các VĐV thi đấu xuất sắc tham gia thi đấu cấp cụm, huyện.
2. Đối với cụm trường.
Đồng chí Hiệu trưởng làm cụm trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đấu cụm trường, đồng thời gửi kết quả thi đấu về  Phòng GD&ĐT và Trung tâm TDTT thời gian  trước ngày 17/12/2014. (Theo mẫu đính kèm)
Người nhận: Đồng chí nguyễn Đức Thuận Chuyên viên PGD&ĐT, Email: thuan.qo@gmail.com ( điện thoại: 0915688118).
3. Đối với Trung tâm TDTT.
+ Phụ trách về công tác chuyên môn.
+ Họp trưởng đoàn, bốc thăm, chia bảng, sắp xếp lịch thi đấu.
+ Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu, trang trí, loa máy.
+ Lực lượng trọng tài và tập huấn trọng tài.
+ Tổ chức huấn luyện đội tuyển của huyện tham gia thi đấu cấp Thành phố.
4. Đối với Phòng GD&ĐT.
+ Chỉ đạo các trường, cụm trường tổ chức thực hiện theo Kế hoạch.
+ Chuẩn bị kinh phí cho thi đấu cấp Huyện và Thành phố.
 
CHƯƠNG II. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 6 MÔN
 
I. Môn Điền kinh:
1. Nội dung thi đấu:
* Cấp Tiểu học: ( nam, nữ): Thi đấu 6 nội dung:
- Chạy 60m, chạy 300m, bật xa tại chỗ, ném bóng( 150 gam).
* Cấp THCS:  chia làm hai nhóm tuổi, thi đấu 6 nội dung:
Nhóm 12- 13 tuổi ( 2002 - 2003)
Nhóm 14- 15 ( 2000 - 2001).
Thi đấu các nội dung sau:
+ Nam: Chạy 100m, 1.500m, nhảy cao, ném bóng xa (150 gam).
+ Nữ: Chạy 100m, 800m, nhảy cao, ném bóng xa (150 gam), .
2. Số lượng VĐV dự thi:
Mỗi bậc học, mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung thi đấu mỗi trường được đăng ký 01 VĐV (mỗi VĐV được thi đấu không quá 02 nội dung).
3. Thể thức thi đấu: Thi đấu cá nhân
4. Luật thi đấu: Áp dụng luật Điền kinh hiện hành của Ủy ban TDTT.
II. MÔN CẦU LÔNG:
1. Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
2. Lứa tuổi: Chia làm 3 nhóm tuổi.
*Tiểu học: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2004 trở lại đây).
*THCS: Nhóm 12 - 13 tuổi (Sinh năm 2002 - 2003).
    Nhóm 14 - 15 tuổi (Sinh năm 2000 - 2001).
* Mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung thi đấu, mỗi trường được đăng ký 01 VĐV hoặc 01 đôi VĐV( Mỗi VĐV không được thi đấu quá 02 nội dung)
         3. Thể thức thi đấu: Tùy số lượng VĐV đăng ký BTC sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Ủy ban TDTT.
III. MÔN CỜ VUA:
1. Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn (60 phút mỗi bên).
2. Lứa tuổi (nam, nữ) được chia ra như sau:
*Tiểu học:   + Nhóm từ 9 tuổi trở xuống( Sinh từ năm 2006 trở lại đây)
                   + Nhóm 10-11 tuổi( Sinh từ năm 2004-2005)
* THCS:      + Nhóm 12-13 tuổi( Sinh từ năm 2002-2003)
                   + Nhóm 14-15 tuổi( Sinh từ năm 2000-2001).
          * Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị ở một nhóm tuổi được đăng ký tối đa 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.
3. Thể thức thi đấu: Tiến hành thi đấu theo Hệ Thụy Sỹ sửa đổi. Nếu số lượng VĐV từ 10 trở xuống thi đấu vòng tròn 1 lượt. VĐV bỏ cuộc 1 ván không được đấu tiếp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của ủy ban TDTT.
IV. MÔN ĐÁ CẦU
1. Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ.
2. Lứa tuổi: Chia ra 3 nhóm tuổi:
*Tiểu học: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2004 trở lại đây).
*THCS:
Nhóm 12 - 13 tuổi (Sinh năm 2002 - 2003).
Nhóm 14 - 15 tuổi (Sinh năm 2000- 2001).
* Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ ở mỗi nhóm tuổi.
3. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng VĐV Ban tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu cho phù hợp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Đá cầu mới 2007 do Bộ VHTT&DL ban hành.
V. MÔN BÓNG BÀN
1. Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ.
2. Lứa tuổi: Chia ra 3 nhóm tuổi:
*Tiểu học: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2004 trở lại đây).
*THCS:
- Nhóm 12 - 13 tuổi (Sinh năm 2002 - 2003).
- Nhóm 14 - 15 tuổi (Sinh năm 2000- 2001).
* Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ ở mỗi nhóm tuổi.
3. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng VĐV Ban tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu cho phù hợp.
4. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bóng bàn do Bộ VHTT&DL ban hành.
VI. MÔN BÓNG ĐÁ NAM:
          1. Đối tượng:
- Học sinh Tiểu học (nam), THCS (nam).
2. Số lượng đội thi đấu.
- Mỗi đơn vị được cử 01 đội nam Tiểu học, 01 đội nam THCS (5 VĐV chính thức và 7 VĐV dự bị).
3. Luật thi đấu:
  - Áp dụng luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2001. Không đá 2 hiệp phụ nếu 2 hiệp chính hoà sẽ thi đá phạt đền 6m để xác định đội thắng và thua.
  - Bóng thi đấu: Do Ban tổ chức quy định     
  - Trang phục thi đấu: Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo khác màu để tham dự.
  - Giầy thi đấu: Giầy đế mềm có núm chống trơn hoặc giầy vải đế cao su thường
  - Thời gian thi đấu: Mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút.
  - Lưu ý:  Cụm trường: Căn cứ vào số lượng đơn vị tham gia để chọn hình thức thi đấu cho phù hợp. Cấp huyện: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp.
Trên đây là kế hoạch thi đấu các môn thể thao học sinh, Hội khỏe Phù Đổng huyện Quốc Oai năm học 2014-2015, đề nghị ông (bà) hiệu trưởng các đơn vị nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
        KT. GIÁM ĐỐC TTTDTT
                PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                           
 
 
 
              Ngô Ngọc Cường
KT.TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Hợi
 
 
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL;
- Sở GD&ĐT;
- UBND huyện;
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo TTTDTT;
- BGH các trường Tiểu học, THCS;
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1334

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:45

890

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 167 | lượt tải:38

794

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 188 | lượt tải:45

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 122 | lượt tải:40
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây